• Magyar
 • angol

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Az Adatkezelő:

Név: Food 4 You Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 2500 Esztergom, Simor János utca 46.

Telefonszám: +36 20 956 5279

Weblap:  www.f4y.hu

E-mail: info@food4you.hu

Adószám: 28955102-1-11

Cégjegyzékszám: 11-09-028346

 1. Célja:

A GAZSI FOOD Kft. (továbbiakban Adatkezelő) Adatkezelési Tájékoztatójának célja, hogy biztosítsa az adatkezelése által érintett feleket arról, hogy a személyes adataik biztonsága, valamint törvényi előírásoknak megfelelő használata szavatolva van.

 1. Fogalommeghatározás:
 • Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, ügynökség, szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza, gyakorolja, vagy a gyakorlását más személyre, szervre, szervezetre bízza.
 • Érintett: Olyan személy, aki a személyes adatai alapján beazonosított, vagy beazonosítható.
 • Adatfeldolgozás: Az Érintett személyes adataihoz fűződő bármely művelet, amit az Adatkezelő elvégez. Ilyen művelet a gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, módosítás, lekérdezés, betekintés, továbbítás, terjesztés, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatfeldolgozó: Az Adatkezelővel kötött szerződésbe foglaltak alapján eljáró olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki adatok feldolgozását végzi.
 • Adatfeldolgozás: Az a művelet – függetlenül az alkalmazott módszertől, eszköztől és a helyszíntől – aminek keretében az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat elvégzik.
 • Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ – különösen az Érintett neve, azonosító jele, fizikai, vagy fiziológiai jellemzője – ami alapján kétséget kizáróan beazonosítható.
 • Harmadik személy: Az Érintettel, az Adatkezelővel, valamint az Adatfeldolgozóval nem egyező személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
 • Adattovábbítás: A személyes adat egy (vagy több) meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Hozzájárulás: Hozzájárulást az Érintett adhat a következő módon: önkéntes és határozott kinyilvánítással, nyilatkozattal, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartással, ami megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi Incidens: Az Érintett személyes adatainak jogellenes feldolgozása, vagy kezelése adatvédelmi incidensnek számít. Ilyen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • Adattörlés: A törvényesen kezelt személyes adatok tönkretétele, megsemmisítése, oly módon, hogy az a későbbiek folyamán semmilyen módszerrel ne válhasson elérhetővé, és feldolgozhatóvá.
 1. Adatkezelésre irányuló jogszabályok:
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
 • Az Érintettnek jogában áll bármikor információt kérni a kezelt személyes adatairól.
 • Az Érintettnek jogában áll kérvényezni, hogy a feldolgozott és tárolt személyes adatait általánosan használt, valamint gép által olvasható formában átadják neki, esetleg egy harmadik félnek.
 • Az Érintettnek joga van kérvényezni az Adatkezelőtől személyes adatainak kezelésének korlátozását.
 • Az Érintettnek jogában áll kérvényezni a hibás személyes adatainak kijavítását, a hiányos adatok pótlását.
 • Az Érintettnek jogában áll töröltetni az Adatkezelő által korábban kezelt bármely adatát, leszámítva azokat a szituációkat, melyekben a személyes adatok kezelése még feltétlenül szükséges.
 1. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb alapelvek:
 • Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait törvényesen és tisztességesen kezeli, minden vonatkozó jogszabályt maradéktalanul betartva.
 • Az Érintett személyes adatait csak megfelelő tájékoztatás után, az Érintettek beleegyezésével és egyet értésével kezeli.
 • Az Adatkezelő minden lehetséges módon gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.
 • Az Adatkezelő garantálja a biztonságos adatkezelést, ami azt jelenti, hogy rendelkezik a megfelelő technikai és informatikai háttérrel, a felmerülő adatkezelési kockázatokról haladéktalanul értesíti az Érintettet, a hibák elhárításáról pedig a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik.
 1. Jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett tiltakozását fejezheti ki a személyes adatainak kezelését illetően, amennyiben az törvény szerint indokolt.

Az Adatkezelőnek a benyújtott kérelmet legfeljebb 15 napon belül el kell bírálnia, a döntéséről pedig írásbeli értesítést küld az Érintettet.

Amennyiben az Érintett tiltakozása indokolt, úgy az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, az adatokat zárolja, valamint értesíti azokat, akiknek az Érintett személyes adatait korábban továbbította.

Amennyiben az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ahol az ügyében sorok kívül járnak el.

Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Személyes adatok kezelése:
 • Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a székhelyén őrzi, elektronikus formában.
 • Az adatkezelést olyan informatikai rendszerrel végzi, ami garantálja a személyes adatok biztonságát.
 • Az Adatkezelő harmadik személy részére nem adja ki a kezelt adatokat.
 1. Adatvédelmi incidensek kezelése:

Az adatvédelmi incidenseket az Adatkezelő köteles legfeljebb 72 órán belül bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Kivételnek minősülnek azok az esetek, amikor az incidens nem veszélyezteti az Érintett személyes adatainak biztonságát.

Az Érintettet akkor köteles maradéktalanul értesíteni, ha a személyes adatainak kezelésének biztonsága egyértelműen megrendült.

Nem köteles értesíteni az Érintettet a következő esetekben:

 • A tájékoztatás már megtörtént egy nyilvános fórumon keresztül, és az Érintett tudomást szerzett már az incidensről.
 • Az Adatkezelő már meghozta azokat az intézkedéseket, amiknek köszönhetően a személyes adatok fenyegetettsége elhárult.
 1. Eljárási szabályok

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: info@food4you.hu.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő nem tagadhatja meg a személyes adataival kapcsolatos információszolgáltatást.

A kérést az Adatkezelő legfeljebb 1 hónapon belül feldolgozza.

Ez a határidő kivételes esetben, a kérelmek számára és összetettségére való tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható, de az Érintettet a halasztásról 1 hónapon belül tájékoztatni kell.

Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a tájékoztatás – kivéve, ha az Érintett máshogy rendelkezik – elektronikus úton történik.

Elmaradt tájékoztatásnyújtás esetén az Adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, körülményeiről, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

Az Érintett ismételten, változatlan tartalomra kér tájékoztatást.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó.

Az Adatkezelő köteles a helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíteni azokat a harmadik személyeket, akikkel az Érintett adatait korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 1. Adatkezelési tevékenységek:
 • Információ nyújtás
 • Adatkezelés célja:

Az felhasználók kérdéseire, a felhasználó által megadott e-mail címre válaszüzenet küldése.

 • Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám

 • Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 • Sütik (cookies)

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. Ez egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A sütik célja:

 • Honlap szolgáltatásának biztosítása.
 • Honlap funkcióinak működésének biztosítása.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A cookie-kat könnyen törölheti böngészője segítségével.

Az Adatkezelő használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. elemző alkalmazása. A Google Analytics a számítógépre sütiket ment a felhasználónak a honlapon végzett tevékenysége elemzése érdekében. A sütikkel létrehozott információk a Google szerverein tárolódnak.

 • Az adatkezelés célja

A weboldal működésének biztosítása.

 • A kezelt adatok köre

IP cím, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői.

 • Az adatkezelés időtartama

A munkamenet megkezdésétől a lezárásáig tartó időszak.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A GAZSI-FOOD Kft. fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, valamint garantálja, hogy a dokumentum mindig megtekinthető lesz az Érintettek számára.

2020.11.16.

Kérdésed van? Keress minket ügyfélszolgálatunkon keresztül!

Az étel a szenvedélyünk. 30 éve főzünk szívvel-lélekkel, hogy a rohanó világban is tökéletesen finom és egészséges falatok kerülhessenek az asztalokra. Családi hagyományainkon alapuló receptjeink garantálják számodra Tovább…

Kövess minkket!